Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2015

December 28 2014

December 21 2014

December 14 2014

December 07 2014

November 30 2014

November 23 2014

November 16 2014

November 09 2014

November 02 2014

1275 3c2a 390
7369 f2d6 390
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viatwice twice
9394 868d 390
Reposted fromhermina hermina viaszmer szmer
5313 3fc8 390
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viamagg magg
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
[...] w mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski, "Sen śmiesznego człowieka"
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Świetlicki.
8777 9423 390

legalmeth:

☆ similar here ☆

Reposted fromkimik kimik viaxannabelle xannabelle
7582 dab6 390
Reposted fromtwice twice viasomebunny somebunny
Reposted fromheima heima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl